Tüzüğümüz

DOST ELİ KONYA GIDA BANKASI YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1- Derneğin Adı: Dost Eli Konya Gıda Bankası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’dir.

 

Merkezi                          : Derneğin Merkezi Konya’dır. Yasaya uygun olarak ülkenin her yerinde şube açabilir.

 

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI

Madde 2         : Derneğin amacı: Derneğimiz tarafından amaç edinen tüm hususların ilgili herkesin yararına açık olması suretiyle dernek tarafından yıl içinde elde edilen gelirlerinin en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcamak; ihtiyaç sahibi; bakıma muhtaç; kimsesiz veya yalnız ihtiyarlar; sokakta kalmış kimsesizler, çocuklar ve gençler; evlenmek isteyen muhtaç kimseler; işsiz veya yeterli geliri olmayan kimseler ve aileler; her türlü doğal afete maruz kalmış kimseler ile adı ne olursa olsun bir üçüncü kişi veya kurumun desteğine ihtiyaç duyan tüm kimselere yardım etmek; bunları topluma kazandırmak için her türlü eğitimini sağlamak, ihtiyaç duyulan her türlü maddi yardımı sağlamak; psikolojik ve manevi yönden projeler yürütmek ve bu yönde gerekli yardımlarda bulunmak; barınmalarını temin etmek, her türlü sağlık giderlerini sağlamak; ve tüm bu işleri yaparken ırk, din, dil, mezhep, düşünce, veya benzeri bir fark gözetmeksizin siyasi düşünce yapısına bakmaksızın faaliyetini yürütme gayesi ile kurulmuş olup,

İhtiyaç sahibi aileleri tespit etmek, bunlara gerekli her türlü ayni ve nakdi yardımları yapmak.

Yaşlı, düşkün, ihtiyaç sahibi kimseleri tespit etmek, barınmalarını sağlamak, sokakta kalmış kimsesiz çocuklara ve gençlere sahip çıkmak, bunların ihtiyaçlarını gidermek. Eğitim-öğretim, meslek edindirme çalışmalarında bulunmak, sağlık problemlerinin giderilmesi için çalışmalar yapmak, gerekirse sağlık kuruluşlarında veya gönüllü sağlık ekipleri oluşturup evlerinde tedavi yoluna gitmek.

İhtiyaç sahibi insanların ve ailelerin, kimsesiz gençlerin, sosyal hayata kazanılmaları için sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunmak. Bu gibi gençlerin eğitim-öğretim, barınma, meslek edindirme, evlendirilmeleri ile bu gibi konularda aile kurumlarına yardımcı olmak, bu gibi faaliyetleri yasalara uygun bir şekilde yapmak.

Deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afetlerden zarar görenlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak yolda kalmış, memleketine dönememiş kişilere gerekli yardımda bulunmak.

İş sahibi olmayan kişilerin topluma kazandırılması için açılmış ve açılacak kurslarda nitelikli insan olmalarını temin etmek, gerekirse İş Bulma Kurumu ve benzeri kurum ve kuruluşlarla yasal çerçevede projeler üretmek, bu projelere uygun her türlü faaliyeti yürütmek, mevcut projelere katılmak,

Meslek edindirme kursları gibi organizasyonlar yaparak veya yapılmış olanlara veya ileride yapılacaklara katılarak özellikle ev hanımlarının meslek ve beceri sahibi olmalarını temin etmek,

Özellikle ev hanımlarına yönelik olarak “Mikro Kredi” veya benzeri uygulamalar ile karşılıklı veya karşılıksız teknik veya nakdi destek sağlayarak iş sahibi olmalarını sağlamak.

İsmi her ne ad altında olursa olsun yasalara aykırı olmamak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunan tüm ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını, bölge ve yer farkı gözetmeksizin ihtiyaç süresince, ve ihtiyaç anında tam olarak gidermek ve yeniden muhtaç duruma düşmemelerini sağlamak için gerekli olan tüm çalışmaları yapmak ve yapılmakta olanlara katılmak. Yasalar çerçevesinde ve gerekli izinleri almak şartı ile yurt dışında doğal afete uğrayan mağdur kimseler ile diğer ihtiyaç sahiplerine de yardım etmek veya bu konuda faaliyet yapan diğer dernek, vakıf ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

Derneğin ana amacıdır.

 

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 3         : Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 

A.     Dernek, hizmetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu binaları satın alır, kiralar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hak talebinde bulunur. Bunlar üzerine haklar koydurabilir. İşletir, gerekirse inşaat yapar veya yaptırabilir.

B.     Dernek üyelerini ve dernekten faydalanan ihtiyaç sahibi kişiler ile kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmetlerini anlatan her türlü toplantı, seminer, panel, konferans, temsil (tiyatro), gezi, festival, fuar, yarışma, kermes gibi halka açık gösteriler düzenler ve organize eder. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için kitap, gazete, broşür, afiş, dergi, albüm gibi her türlü yazılı ve basılı, televizyon programları, interaktif cd.ler, kasetler, vcd veya dvd formatında tanıtım cd.leri gibi sesli-görüntülü yayınları yayımlamak ve yayınlattırmak için faaliyetlerde bulunur.

C.     İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakti yardımların ulaşmasında otomobil, kamyon, minibüs, kamyonet gibi her türlü vasıtalardan faydalanır. Bu vasıtaları, kiralar, satın alır, satar.

D.     İhtiyaç sahibi insanlar için verilen yardım maddelerini (gıda, yakacak, giyecek, ev eşyası, ilaç vs.) alır ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Protez, ilaç, tıbbi alet ihtiyaçlarını gidermek, hastaların yurt içi ve yurt dışında tedavilerine yardımcı olmak, sağlık kuruluşları ve gönüllü elemanlarla birlikte çalışır. Aş evleri kurar, aş evlerinin ihtiyacını karşılamak için ticari faaliyetlerde bulunabilir, yapılan bağış ve yardımları kabul eder, hazır yemek fabrikalarıyla anlaşarak yemek yaptırabilir, kiralar, işletebilir.

E.     Yaşı ilerlemiş, dışlanmış, kimsesizlerin bakımı, barınması için düşkünler evi ve huzur evi kurabilir. Dışarıda kalmış, horlanmış, kimsesiz kadınların çocuklarıyla birlikte barınabilecekleri sığınma evleri kurabilir. Bu işler için binalar kiralayabilir, inşa eder, satın alır.

F.      İhtiyaç sahibi kimselerin el becerisi olan oya, dantel, çiçek, nakış, dikiş, boyama gibi el işleri yaptırarak bütçelerine katkıda bulunmak maksadıyla, derneğin kuracağı veya ortak olacağı işletmeler aracılığıyla yaptıkları ürünlerin ticaretini yapar ve onlara yardımcı olur.

G.    Dışarıda kalmış, yardıma muhtaç kimselerin gelecekte birer potansiyel suçlu olmamaları, yarınlarına güvenle bakabilmeleri için meslek edindirme (bilgisayar, marangozluk, demircilik, muhasebe, yabancı dil v.s.) kursları açılabilir. Bu kursları işletebilir, kiralar veya kiraya verebilir. Bu kimselerin barınmaları için de yurtlar kurar ve işletir.

H.     Amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin maksadıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurar, ortaklıklar yapar, vakıflar ve yardım sandıklarıyla, belediyeler ve derneklerle işbirliği yapar. Sanayi ve ticari kuruluşlardan veya üretim yapan müesseselerden ayni ve nakti, bağış ve yardımları kabul eder. Üretilen ürünleri pazarlar veya pazarlamaya yönelik ticari faaliyette bulunur.

İ.        Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirebilmek için yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar. Yardımları alır ve dağıtır. Şartlı ve şartsız bağışları kabul eder, bunları bağışlayanın isteğine uygun olarak dağıtır. Taşınır ve taşınmaz yardım ve bağışları alır. Bunları gerektiğinde satarak nakte çevirerek dernek amaçlarına uygun olarak kullanır. Kiraya verir, gerekirse yap-işlet-devret veya benzeri modeller ile üçüncü kişilere tahsis ederek gelir elde eder.

J.      İhtiyaç sahibi kimseler içinden çalışabilecek olanları İş Bulma Kurumu’na yönlendirir, İş Bulma Kurumu ile işsizliği azaltma gayesi ile yasal çerçevede hür türlü proje hazırlar ve bunları uygulamak için gerekli çalışmaları yapar

K.      Derneğe gelir elde edebilecek müesseseler kurar, işletmeciliğini yapar, buralardan elde ettiği gelirleri de dernek faaliyetlerinde kullanır.

L.      Yardım yapılacak kişilerin mali ve sosyal durumları araştırma yapılarak tespit edilir ve ihtiyaç sahiplerine Yönetim Kurulu kararı ile yardım yapılır. Tespitin ne şekilde ve nasıl yapılacağı, yardımın niteliği ve miktarı ile verilecek süre ve buna ilişkin prosedür konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu konuda muhtarlar, vakıflar, dernekler ve ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapılır. Yönetim Kurulu dernek imkanlarına göre yardımlar yapar. Dernek, müracaat eden herkese yardım yapmak zorunda değildir.

M.    Yoksulluğun azaltılması maksadı ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerini yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Özellikle ev hanımlarının gelir getirici faaliyetlerine karşılıklı veya karşılıksız olarak teknik, nakdi veya maddi yardımda bulunur. Karşılıklı verilen yardımların geri alınmasını temin ve kontrol eder. Gıda Bankacılığı ve Mikro Kredi gibi uygulamaların işleyiş şekli, prosedürü, iş akışı ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikler ile yapılır.

N.     Yasalara aykırı olmamak şartı veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanarak bağış kabul edebilir. Web sayfası tasarlayarak faaliyetlerinin üçüncü kişilere duyurulmasını sağlayabilir, sanal ortamın her türlü kolaylıklarını kullanır,.

O.    Tüm yukarıdaki faaliyetlerin takip ve yürütülmesinde Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

 

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4         : Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Bunun için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurulur. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

            Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

            Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden kısıtlılığın olmadığına dair izin alınmış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının olmasına bağlıdır.

            Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan uygun görülenlere onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.

 

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 5         : Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamadığı gibi dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz. Üyelik konusunda Yönetim Kurulu tek başına karar vermeye yetkilidir.

Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatla tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Aksi taktirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

            Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, derneği maddi ve manevi zarara uğratanlar, fiil ehliyetini kaybedenler, yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkarılır.

            Yüklendiği üyelik aidatını yazılı ihtara rağmen haklı bir gerekçesi olmaksızın belirtilecek sürede ödemeyenler için de ödemeyenin üyeliğine yönetim kurulunun kararı ile son verilir.

            Derneğin amacına aykırı hareket edenler, dernek aleyhine olumsuz propaganda yapanlar, üst üste iki genel kurula katılmayanlar, Dernek çalışanları ve Yönetimi aleyhine asılsız ithamlarda bulunanlar, Derneğin üçüncü kişilerin yanında itibarini zedeleyecek her türlü fiil ve hareket ile söz sarf edenlerden uyarıya rağmen eylemlerine devam edenler, Yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Bu sebebe dayanılarak Dernekten çıkartılanlar yargı yoluna başvuramazlar.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

            Dernekten çıkan veya çıkartılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

 

TUTULMASI MECBURİ DEFTERLER

Madde 6         : Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

 

Üye Kayıt Defteri; derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

Karar Defteri; Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

Gelen ve Giden Evrak Defteri; gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve gider evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

Yevmiye Defteri;

Envanter Defteri

Büyük Defter;

Alındı Belgesi Kayıt Defteri; alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.

Bu defterler Dernekler Müdürlüğü veya notere tasdik ettirilir. Yönetim Kurulu, bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur. Çıkarılacak yönetmelikte değişiklik olması halinde bu yönetmelik hükümlerine uyulur.

 

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 7         : Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek usule göre düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

            Dernek adına bağış ve aidat alacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Derneğin bulunduğu yerin Dernekler birimine verilir.. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir alınamaz. Dernek adına bankada hesap açtırılması ve harcanmayan gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur. Tahsil edilen paraların ne kadar sürede saymana teslim edileceği ve saymanın da ne kadarda miktardaki paranın ne kadar sürede bankaya yatıracağı dernekler Yönetmeliğindeki usullere göre ve buna uygun Yönetim Kurulu kararına göre yapılır.

            Dernek giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Yönetmeliklere aykırı olmamak şartı ile harcama belgeleri olarak fatura, kasa fişi, gider pusulası, gider makbuzu ve tutanak vb. belgeler kullanılır. Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 8         : Derneğin gelir kaynakları;

1.      Üyelerden alınacak giriş ödentisi ve yıllık aidatlar. Giriş aidatı ve yıllık aidatların tespiti genel kurulca belirlenir. Belirlenen aidatların artırılması veya eksiltilmesine Genel Kurul yetkilidir.

2.      Kişilerin kendi isteği ile derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar,

3.      Derneğin mal varlığından, amaç ve hizmet konularına uygun faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

4.      Dernekçe yapılan yayınlar, konser, çay, yemekli toplantı, gezi eğlence, temsil, kermes, spor, bilgi yarışması ve konferans gibi faaliyetten sağlanan gelirler.

5.      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6.      Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler,

7.      Mevzuata uygun veya izne tabi her türlü faaliyeti sonucunda elde edeceği sair her türlü gelirler.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 9         : Derneğin organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

 

A. GENEL KURUL

Madde 10       : Genel kurul, dernek asıl üyelerinden oluşan en etkili organdır. Yetkili kurulların seçilmesi, tüzüğün değiştirilmesi, federasyona katılma, kamu yararına dernek sayılma isteği, bütçenin onayı, hesapların incelenmesi ve yönetim kurulunun ibrası, derneğin feshi ve tasfiye şekli konularında ve mevzuatın belirlediği konularda görevli ve yetkilidir.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 11       : Genel Kurul, üç yılda bir Mart ayında yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği yer ve tarihte olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.

            Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya Dernekler veya Dernekler Yönetmeliğinde belirlenecek diğer usullerle toplantıya çağrılır. Yönetmeliğe uygun olarak hangi çağrı usulünün yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

            Ayrıca toplantının sonucu ile alakalı gerekli bilgi yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili merciye bildirilir.

            Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, önceki toplantıya çağrı usulü ile üyelere duyurulur. Bu halde ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren yönetmelikte belirtilen en uzun süre içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı sonucu üçüncü fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine yeniden bildirilir.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 12       : Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI

Madde 13       : Genel kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısının tespitinden sonra toplantı dernek başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

            Toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir genel kurul divan başkanı ile bir başkan vekili ve iki kâtip üyesi seçilerek “toplantı divanı” oluşturulur. Toplantının gündeme göre mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yönetimi divan başkanına aittir. Katiplerde toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında divan başkanına yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek başkanla birlikte imzalar.

            Genel kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin, görüşülmesini istediği maddelerin de gündeme alınması zorunludur.

            Genel kurul kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar genel kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Ancak, gizli seçim veya oylamaya karar verildiğinde açık sayım ve döküm yapılmak zorundadır.

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

            Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır, toplantıya ilişkin bütün tutanak ve belgeler toplantı divanınca yönetim kuruluna teslim edilir.

 

B. YÖNETİM KURULU

Madde 14       : Yönetim kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen  beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Derneği temsil yetkisi yönetim kuruluna aittir. Ancak, kendi üyelerinden bir veya bir kaçına bu yetkisini devredebilir.

 

            Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek, mevzuat ve tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konulara ilişkin yönetmelik ve genelge hazırlamak, genel kurul kararlarını uygulamak ve mevzuatın kendisine verdiği diğer konular yönetim kurulunun görevi ve yetkisindedir.

            Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarında alacağı karara göre görev bölümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Saymanı belirler. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir defa mutat olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.

            Yönetim kurulu mutat toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların üyelikleri düşer. Yönetim kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedekler sırasına göre çağrılır. Yedek üyelerin eşit oy alması halinde çağrılacak üye kura ile belirlenir.

            Yönetim kurulu en az üç kişinin toplantıda hazır bulunması ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyunun bulunduğu karar geçerli olur.

            Yönetim Kurulu üyeleri aldığı kararlar bakımından Derneğe karşı şahsen sorumludurlar.

 

C. DENETLEME KURULU

Madde 15       : Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, Genel Kurulca uygun görülmesi halinde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme kurulu, genel kurulca açık oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu kendi aralarında başkan seçerler. Derneğin iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç altı ayı geçmeyen aralıklarla derneğin iç denetimini; gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve tüzük hükümlerine uygunluğunu ve genel kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapar. Denetleme sonuçlarını denetleme kurulu karar defterine yazar ve bir rapor haline getirerek yönetim kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunar. Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

D. DANIŞMA KURULU

Madde 16       :Genel kurulca ihtiyaç görüldüğü hallerdeDanışma kurulu oluşturulabilir.Danışma kurulu üyeleri dernek üyeleri arasından veya üye olmayan ve dernek faaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden açık oyla uygun görülecek sayıda seçilir. Her yıl en az üç kez toplanır. Başkan, başkan yardımcısı sekreter ve üyelerden oluşur. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.

            Dernek amaç, hizmet ve konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak ve programlar ve projeler hazırlar, uygulamalara yönelik teklif ve temennilerde bulunur, üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayış ihtiva eden yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yapar, dayanışmayı öngören teklif ve dileklerde bulunur, yönetim ve genel kurulun istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17       : Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verebilmek için kayıtlı üyelerin 2/3’ünün katılması, katılanların da 2/3’ünün kabul oyu gereklidir.

 

FAALİYET SERBESTLİĞİ

Madde 18       : Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin her yerinde ve uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.

 

ŞUBELERİN KURULUŞU VE HUKUKSAL DURUMU

Madde 19       : Genel Kurulun şube açma kararı almasından sonra tüm iş işlemlerin yapılması için yetki verdiği Yönetim Kurulu tarafından, şube açılacak yerlerde en az altı aydan beri ikamet eden en az üç kişiye şubeyi kurma yetkisi ve izni verilir. Şube açmaya yetkili kılınanlar, kurucuların ad ve soyadlarını, baba adlarını,doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını, ikametgah ve uyruklarını, şube merkezi ile adresini, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğe bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzüğünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de eklerler. Bu bildirim ile şube kuruluşu tamamlanmış olur.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü Derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Şubeler Dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her 32 üye adına seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul katılma hakkına sahiptir.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez- şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu'nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

 

ŞUBE GENEL KURULLARI

Madde 20       : Şubelerin organları ile görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

A- Şube Gene! Kurulu: Şubeye kayıtlı ve aidatlarını ödemiş üyelerin katılmasıyla iki yılda bir Eylül ayında olağan olarak toplanır. Şube genel kurulunun toplantı ilkeler çağrı yöntemleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün genel kurul ile ilgili 10,11, 12, 13. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

B- Şube Yönetim Kurulu: Şube genel kurulunda gizli oyla seçilen 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev b ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Yönetim Kurulu ile ilgili 14. ve diğer maddeleri kıyasen uygulanır.

C- Denetleme Kurulu: Şube genel kurulunda seçilen üç asıl ve üç yedek denetçiden oluşur. Görev bölüşümü ve çalışma biçimleri ile görev ve yetkileri hakkında şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak bu tüzüğün Denetleme Kurulu ile ilgili 15. ve diğer maddeleri kiyasen uygulanır.

 

ŞUBELERİN FAALİYETLERİ

Madde 21       : Şubeler faaliyetlerinde Dernek tüzüğüne bağlı olup, Dernek Genel Kurulunun verdiği sınırlar çerçevesinde iş ve işlemlerde bulunabilirler. Şubelerin çalışma şekilleri ve faaliyetlerinin sınırları Dernek Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelik ile belirlenir. Dernek Yönetim Kurulu şube Yönetim Kurulunu her zaman denetler ve gerekirse tedbiren görevden alarak Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Madde 22       : Dernek Yönetim Kurulu, gerekli görmesi halinde borçlanabilir. Borçlanma usul ve esasları; idarece hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Dernek Yönetim kurulunun belirleyeceği usul ve esasları gösteren yönetmelik ile tespit edilir. Belirlenecek usul ve esaslar haricinde derneği usulsüz olarak borçlandıranlar, bu borçtan dolayı şahsen sorumludurlar. Karar olmadan borçlanma halinde borçlanma işleminde imzası olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu yoktur.

 

YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

Madde 23       : Dernek, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, mevzuata aykırı olmamak üzere ve gerekirse yasal izin alarak benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir, benzer amaçlı dernek ve vakıflara uygun göreceği yardımları yapabilir. Özellikle ihtiyaç fazlası veya zaman içerisinde bozulma ihtimali olan ayni malzemeyi uygun göreceği diğer vakıf veya Derneklere verir. Bunun uygulanmasında Yönetim kurulu tamamen yetkilidir.

 

Mevzuatın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere ve gerekirse izin almak şartı ile; Dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer yurt içi veya yurt dışı sivil toplum kuruluşları veya gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilir.

 

SANDIK KURMA

MADDE 24     : Dernek, sağlanan karın üyelere paylaştırılmaması, gelir, faiz veya başka adlarla üyelere aktarılmaması şartıyla üyelerin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Kurulacak bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları hazırlanacak yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde düzenlenir.

 

DERNEK GÖREVLİLERİ VE ÜCRETLERİ

Madde 25       : Dernek hizmetleri gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür.

 

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenemez.

 

Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim kurulu, genel kurul yapılıncaya kadar alınması zorunlu personelin maaşını belirler. Mevcut personel ile genel kurula kadar alınacak personelin ücretleri Yönetim kurulunca belirlenir. Bir sonraki genel kurul yapılıncaya kadar şartların değişmesi durumunda yönetim kurulu bu ücretlerin artırılması veya azaltılmasında yetkilidir. Çalışan ücretlilerin maaş ve hakları ile sair hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Yönetim kurulunca personel ve disiplin yönetmeliği hazırlanır.

 

Bu konu ile ilgili yasalarda veya yönetmeliklerde bir değişiklik yapılması halinde bu değişikliklere uyulur.

 

YURTDIŞINDAN YARDIM ALINMASI

Madde 26       : Dernek; mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNİLMESİ

Madde 27       : Dernek, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Dernek, edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür.

 

TEMSİLCİLİK

Madde 28       : Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurulunda temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 

PLATFORMLARA KATILMA

Madde 29       : Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir, oluşturulmuş platformlara katılabilir.

 

FEDERASYONLARA KATILMA

Madde 30       : Dernek, Genel Kurul kurulunun kararı ile yasal çerçevede ve gerekli izinleri almak şartı ile kurulmuş federasyonlara veya birliklere katılabilir veya benzeri amaçlı dernek veya sivil toplum kuruluşları ile birlikte yeni federasyonlar veya birlikler kurabilir. Bunun ile ilgili esaslar Genel Kurulca karara bağlanır. Derneğin federasyon veya birliklerde kimlerce ve nasıl ve ne sürede temsil edeceğine Genel Kurul karar verir.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE

Madde 31       : Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu vermesi zorunludur.

 

            Genel kurulca derneğin feshine karar verilince kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulacak tasfiye komisyonu tarafından tasfiyesi yapılır. Tasfiye sonucu mülki amirliğe bildirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul tarafından belirlenecek bir kuruma devredilir. Genel kurulun herhangi bir nedenle karar alamaması durumunda ise Konya il merkezinde kurulu ve faaliyette olan aynı amacı taşıyan en aktif ve faal dernek veya vakfa devredilir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 32       : Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan konularda dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.